Polityka prywatności

 1. EDS Residential Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000868616, NIP 9571130999, o kapitale zakładowym 5000 zł (dalej Spółka), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem: Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk oraz jego podstron (dalej Serwis).
 2. Za pośrednictwem serwisu świadczone są usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dot. przedmiotu działalności Spółki, w tym kontaktowanie z odpowiednią komórką organizacyjną Spółki, udzielanie odpowiedzi na skierowane zapytania.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie odpowiedniego urządzenia wraz z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów html powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 5. Warunkiem świadczenia usług jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie danych niezbędnych do realizacji usługi.
 6. Zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia żądania dostarczenia usługi. Usługobiorca może w każdej zrezygnować z usługi poprzez złożenie oświadczenia na podany adres e-mail.
 7. Jeżeli w związku z korzystaniem z usług serwisu dojdzie do problemów lub nieprawidłowości, usługobiorca może złożyć reklamację przesyłając ją na adres: Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk. W reklamacji usługobiorca należy podać imię i nazwisko, , adres poczty elektronicznej (lub inny do korespondencji), przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje należy składać w języku polskim. Reklamacja zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

Pouczenie Administratora Danych Osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie lub RODO), uprzejmie informujemy, iż jeżeli w wyniku korzystania z niniejszego serwisu internetowego dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia:

 1. Administratorem danych osobowych jest EDS Residential. z o.o. z siedzibą
  w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
  w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000868616, NIP 9571130999 kapitale zakładowym 5000 zł (dalej Spółka).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. udzielenie informacji o działalności Spółki, przedstawienie oferty, materiałów informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w postaci podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy;
  2. marketing bezpośredni – art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę jakim jest marketing bezpośredni przedmiotu jej działalności.
  3. udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie czynności wymagających uzyskania zgody podmiotu, którego dotyczą dane osobowe.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty grupy kapitałowej, do których należy Spółka, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, marketingowe i administracyjno – biurowe dla Spółki. Dane nie podlegają przekazaniu do państw trzecich.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano wcześniej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych – o ile została udzielona – jest dobrowolna, natomiast jej brak skutkować będzie brakiem możliwości realizowania celu, dla którego została pozyskana.